Innovatie-Fieldlab

Meer informatie

* verplichte velden

Wat is het Field Lab Eerstelijnszorg?

Het Field Lab is de paraplu waar Zorggroep STIELO al haar innovatieacitiviteiten in onderbrengt. Het Field Lab is een living lab waar zij in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Radboudumc werkt aan innovatie in de eerstelijnszorg, nu in Nijmegen-Noord en in de toekomst in de regio Nijmegen. Een living lab is een plek waar met behulp van een onderzoeksgerichte ontwerpmethodologie in co-creatie met actief betrokken eindgebruikers (patienten, bewoners, zorgverleners) innovaties voor de eerstelijnszorg worden ontwikkeld door ze te ontwerpen en te testen in een dagelijkse (zorg)praktijk.

 

Waarom het Field Lab Eerstelijnszorg?

Zorginnovatie is hard nodig, zowel op proces, organisatie, structuur, verdienmodel, product en dienst als drager van een transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in het licht van toenemende vergrijzing (en dus chronische aandoeningen), afnemend personeel en toenemende kosten teneinde de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden zonder in te boeten aan kwaliteit. Omdat veel zorgvernieuwing uiteindelijk faalt, is (wetenschappelijk) ontwerponderzoek en betrokkenheid van eindgebruikers noodzakelijk voor succes. Omdat zorgvernieuwing lang niet altijd terecht komt bij de mensen die het het meest nodig hebben, is oog voor kwetsbaarheid, laaggeletterdheid en achterstand geboden.

 

Waar werkt het Field Lab Eerstelijnszorg aan?

Het Field Lab beoogt met haar activiteiten bij te dragen aan impactvolle zorginnovatie in de eerste lijn. De eerstelijnszorg bevindt zich in een turbulent en dynamisch tijdsgewricht. Met het motto “de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment met de juiste informatie” dient zorg voorkomen, verplaatst en vervangen te worden. Dat betekent dat eerstelijnszorgprofessionals ander werk gaan doen, hun werk anders gaan doen en met anderen gaan werken. In de vorm van een toekomstverkenning, waarin de Stuurgroep trends, visies en ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven (zorgsector, financiële sector, private sector, overheid, belangengroepen en -partijen) bestudeerde, zijn acht aandachtsgebieden geïdentificeerd waar het Field Lab actief aan wil bijdragen. Algemene tendens is dat drie ontwikkelingen nodig zijn om de kwaliteit van de zorg in Nederland te behouden en betaalbaar te houden. Die vragen een brede transformatie van het (eerstelijns) zorglandschap:

 • De individuele patiënt komt niet alleen centraal te staan maar krijgt zelf de regie in handen rond gezondheid en ziekte (kanteling naar de burger).
 • De activiteiten van eerstelijns zorgprofessionals worden – naast medische zorg – uitgebreid naar preventie en het stimuleren van gezondheid.
 • De kosten moeten dalen door het vergroten van efficiëntie en het bewerkstelligen van substitutie.

 

Deze drie algemene uitgangspunten komen samen in de acht domeinen waar innovatieactiviteiten van het Field Lab Eerstelijnszorg zich primair op richten:

 • Zelfzorg bij chronische aandoeningen[1] in het bijzonder bij multimorbiditeit
 • Beschikbaarheid, uitwisselbaarheid en veiligheid van patiëntgegevens
 • Medicatie: doelmatiger, veiliger, efficiënter
 • Zelfzorg in positieve gezondheid en preventie
 • Wijk- of regiogericht populatiemanagement en predictive analytics
 • Ziekenhuiszorg thuis
 • Nieuwe diagnostiek in de eerste en nulde lijn
 • Transparantie en kwaliteit eerstelijnszorg
 

[1] COPD, DM2, CVRM, GGz, ouderen, kankerpatiënten