Privacy statement

  Meer informatie

  * verplichte velden

  Privacyverklaring Coöperatie Stielo U.A.

  Binnen Stielo worden uw (medische) persoonsgegevens door de zorgverleners verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier binnen ons zogenaamde Keten Informatie Systeem. Dat gebeurt alleen als u vanwege een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld Diabetes Mellitus type 2, COPD of Hart- en Vaatziekten) deelneemt aan één of meer van onze zorgprogramma’s.

  Aan alle patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan een zorgprogramma van Stielo vraagt de huisarts toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens aan andere zorgverleners (de zogenaamde ketenpartners van Stielo). Alléén zorgverleners die vanuit een zorgprogramma betrokken zijn bij uw behandeling kunnen (een deel) van de gegevens inzien via het Keten Informatie Systeem die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. De zorgverleners kunnen alleen met een persoonlijke inlogcode uw gegevens opvragen via een beveiligde verbinding. Het Keten Informatie Systeem voldoet aan de NEN 7510 norm en de ISO normen 27001.

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  Stielo is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Stielo beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

   

  Persoonsgegevens

  Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

  Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Ook gebruiken we uw gegevens voor een goede financiële afhandeling en de kwaliteitsbewaking van de zorg. Geanonimiseerd kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek met als doel de (kwaliteit) van zorg verder te verbeteren.

  Wanneer Stielo uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Stielo gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gezondheidsgegevens ten behoeve van zorg en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

  De door Stielo verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van uw huisarts. Deze heeft uw gegevens op zijn/haar beurt verkregen via: uw eigen opgave, de Stichting Inschrijving Op Naam (ION) of uw zorgverzekeraar. Uw huisarts maakt daarvoor gebruik van het digitale informatiepunt voor de zorg: VECOZO.

   

  Grondslag verwerking

  Stielo mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

  a.) u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;

  b.) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandelings)overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een (behandelings)overeenkomst;

  c.) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Stielo onderworpen is;

  d.) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;

  De persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft deze toestemming verleend door een behandelrelatie aan te gaan met uw huisarts die bij de (chronische) zorgprogramma’s van Stielo betrokken is. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming. Intrekken van uw toestemming kan wel gevolgen hebben voor de wijze waarop uw behandeling vorm wordt gegeven. Het is verstandig om hierover vooraf met uw huisarts in gesprek te gaan als u de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stielo in wilt trekken.

  Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting van uw zorgaanbieder. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent verplicht de persoonsgegevens aan uw huisarts te verstrekken. Als u dit niet doet kan uw huisarts geen medisch dossier van u bijhouden.

   

  Uw rechten

  U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Stielo van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

  Stielo zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

  U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Stielo waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

  Algemeen Manager Coöperatie
  Stielo U.A.
  Thermionpark 22
  6663 MM Lent (Nijmegen)

   

  Bewaartermijn

  Stielo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

  Voor de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar vanaf de laatste behandeldag.

   

  Beroepsgeheim

  Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Andere medewerkers van Stielo vallen niet rechtstreeks onder het medisch beroepsgeheim. Maar Stielo heeft een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Daarom hebben wij al onze vaste en tijdelijke medewerkers een privacyverklaring laten ondertekenen.

   

  Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

  Stielo heeft gekozen om gebruik te maken van een externe Functionaris Gegegevensbescherming via Zorg Zaken Groep. Deze functionaris wordt door Stielo bij alle privacy aangelegenheden betrokken.

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  Stielo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

   

  Vragen

  Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch via 024 7640822 of via de e-mail info@stielo.nl. Stielo zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

   

  Klachten

  Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

  • de algemeen manager van Stielo.
  • de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijziging van Privacy Verklaring

  Stielo zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

   

  Privacyverklaring Coöperatie Stielo U.A. KvK 60582405
  Versie januari 2018

  STIELO zorgverleners


   

   

  Apotheek
  Apotheek
  Diëtist
  Diëtist
  Ergotherapeut
  Ergotherapeut
  Fysiotherapeut
  Fysiotherapeut
  Huisarts
  Huisarts
  Logopedist
  Logopedist
  Oefentherapeut Cesar
  Oefentherapeut Cesar
  Pedicure
  Pedicure
  Podotherapeut
  Podotherapeut
  Psycholoog
  Psycholoog
  Verloskundigen
  Verloskundigen
  Zorggroep
  Zorggroep